Ransomware

Công cụ Trend Micro Ransomware Screen Unlocker Tool giúp bạn giành lại quyền truy cập khi máy tính bị lock bởi ransomware. Công cụ hỗ trợ cả tình huống ransomware ngăn truy cập chế độ Safe mode.

Active Directory

Mặc định, Windows không cho phép sao lưu dữ liệu System State vào ổ C (ổ C là Critical Volume trong Windows). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi Registry để cho phép điều này.

SQL Server

Khi database SQL Server, nếu bạn phục hồi các bản sao lưu không liên tiếp nhau thì thao tác sẽ bị lỗi. Để biết được thứ tự phục hồi, bạn cần xem giá trị Log Sequence Number chứa trong các bản sao lưu.

Outlook

Trong Outlook, tất cả dữ liệu Email, Contact, Cadendar, Task đều được lưu trữ trong Outlook Data File (.PST). Bạn chỉ cần sao lưu file .PST này là có thể bảo vệ tất cả dữ liệu quan trọng trong Outlook.

MySQL

Đoạn Shell script giúp bạn sao lưu các database MySQL trong Linux. Script sử dụng lệnh mysqldump và gzip để sao lưu và nén mỗi database thành file .gz giúp bạn thuận tiện lưu trữ ở nơi an toàn.