Phục hồi Active Directory trong Windows Server 2012

Phục hồi Active Directory trong Windows Server 2012

Active Directory là dữ liệu liên quan sâu đến hệ thống của Windows Server. Do đó, quá trình phục hồi dữ liệu Active Directory tương đối phức tạp chứ không đơn giản chỉ là phục hồi file sao lưu từ HDD, Tape, Cloud,…

Bài viết hướng dẫn phục hồi này sẽ được chia làm 2 nội dung:

 • Phục hồi dữ liệu System State
 • Phục hồi dữ liệu DNS Server

Phục hồi dữ liệu System State

Quá trình phục hồi System State chỉ có thể tiến hành trong chế độ Directory Services Repair Mode. Do đó, bạn cần đăng nhập vào Windows bằng tài khoản này để tiến hành quá trình phục hồi:

 1. Khởi động lại server. Nhấn F8 để hiện menu Advance Boot Options. Chọn Directory Services Repair Mode.
 2. Đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Directory Services Restore Mode (DSRM).

Sau khi đăng nhập vào Windows ở chế độ Directory Services Repair Mode, bạn sử dụng Windows Server Backup để phục hồi dữ liệu System State theo các bước sau:

 1. Chạy Windows Backup Server bằng cách vào Start > Administrative Tools > Windows Backup Server.
 2. Chọn Local Backup. Ở box Actions bên phải, click Recover.
 3. Màn hình Getting Started xuất hiện, chọn A backup stored on another location. Click Next.
 4. Ở màn hình Select Location Type, chọn nơi chứa file dữ liệu sao lưu System State: Local drives hoặc Remote shared folder. Click Next. Ở màn hình kế tiếp, chọn nơi chứa file sao lưu. Click Next.
 5. Chọn server cần phục hồi ở màn hình Select Server. Click Next.
 6. Ở màn hình Select Backup Date, chọn ngày/giờ để Windows Server Backup hiển thị các bản sao lưu có thể sử dụng. Click Next.
 7. Ở màn hình Select Recovery Type, chọn System state để phục hồi dữ liệu System state. Click Next.
 8. Ở màn hình Select Location for System State Recovery, chọn Original location để phục hồi đè System state vào server hiện tại. Click Next.
 9. Ở màn hình Confirmation, click Recover để bắt đầu quá trình phục hồi dữ liệu System state.