Sao lưu Active Directory trong Windows Server 2012

Sao lưu Active Directory trong Windows Server 2012

Tương tự Windows Server 2008, Windows Server 2012 cũng hỗ trợ sẵn công cụ Windows Server Backup để sao lưu dữ liệu. Với công cụ Windows Server Backup này, bạn có thể sao lưu các dữ liệu: Full Server (tất cả Volume), Critical Volume, System State, Individual Volume, File/Folder.

Active Directory là một phần trong dữ liệu System State của Windows. Do đó, để sao lưu dữ liệu Active Directory, bạn cần sao lưu toàn bộ dữ diệu System State. Bên cạnh đó, bạn cần sao lưu thêm dữ liệu DNS Server để sau này có thể tiến hành khôi phục khi Active Directory gặp sự cố.

Thông tin: Mặc định, tính năng Windows Server Backup không được bật sẵn trong Windows. Bạn bật tính năng này trong phần quản lý của Server Manager như sau: Server Manager > Click Add Roles and Features > Click Features >  Check chọn Windows Server Backup.

Quá trình sao lưu Active Directory được tiến hành như sau:

1. Sao lưu dữ liệu System State

Để sao lưu System State, bạn thực hiện các bước sau:

  1. Mở Windows Server Backup bằng cách click Start > Administrative Tools > Windows Server Backup.
  2. Ở left-pane, chọn Local Backup. Ở right-pane, nếu muốn cấu hình sao lưu tự động theo lịch (Backup Schedule), bạn click Backup Schedule…; nếu muốn cấu hình sao lưu một lần (Backup Once), bạn click Backup Once…
  3. Cửa sổ Backup Once Wizard xuất hiện với màn hình Backup Options, click Next.
  4. Ở màn hình Select Backup Configuration, click Custom. Click Next.

    Lưu ý: Vì bài viết này hướng dẫn sao lưu dữ liệu Active Directory nên bạn cần chọn Custom để có thể chọn dữ liệu System State (có chứa dữ liệu Active Directory). Nếu muốn sao lưu toàn bộ server, click chọn Full server (recommended).
  5. Ở màn hình Select Items for Backup, click Add Items. Chọn System state ở cửa sổ Select Items. Click Next.
  6. Ở màn hình Select Destination Type, bạn chọn nơi lưu trữ dữ liệu sao lưu. Dữ liệu sao lưu có thể được lưu trữ trong Local drives (Local disk, DVD drive) hoặc lưu trữ trong một thư mục chia sẻ trong mạng Remote shared folder.
  7. Click Confirmation để xác nhận các cấu hình. Xong, bạn click Backup để Windows Server Backup tiến hành sao lưu dữ liệu System State.

2. Sao lưu dữ liệu DNS Server

Để sao lưu dữ liệu DNS Server, bạn cần sử dụng Windows PowerShell – là công cụ thực thi dòng lệnh hỗ trợ đi kèm của Windows Server 2012.

Mở Windows PowerShell,  dùng lệnh dsncmd để thực hiện sao lưu DNS Zone Server.

#dnscmd Server_name/ZoneExport Zone_name\zone_name_backup.bkp

Tổng kết

Đến đây, tất cả dữ liệu Active Directory của server đã được sao lưu vào vùng lưu trữ Local/Remote mà bạn chọn. Bước quan trọng kế tiếp bạn cần thực hiện là sao chép các dữ liệu sao lưu này vào một vùng lưu trữ tách biệt và lưu trữ offsite cách xa để đảm bảo tính an toàn (Tape, External HDD, USB, Cloud,…).

Để khôi phục Active Directory, bạn tham khảo bài viết Phục hồi Active Directory trong Windows Server 2012.