Active Directory

Active Directory

Active Directory

Mặc định, Windows không cho phép sao lưu dữ liệu System State vào ổ C (ổ C là Critical Volume trong Windows). Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi Registry để cho phép điều này.

Active Directory

Windows Server Backup là ứng dụng sao lưu được cung cấp từ Windows Server 2008 trở về sau. Windows Server Backup thay thế cho NTBackup có sẵn trong các phiên bản Windows Server trước đó.

Active Directory

Bài viết hướng dẫn các bước phục hồi Active Directory bằng công cụ Windows Server Backup có sẵn trong Windows Server 2012. Để phục hồi Active Directory, bạn cần phục hồi dữ liệu System State và dữ liệu DNS Server.

Active Directory

Bài viết hướng dẫn các bước sao lưu Active Directory bằng công cụ Windows Server Backup có sẵn trong Windows Server 2012.