Exchange Server

Exchange Server

Exchange Server

Để phục hồi một Mailbox, bạn dạo Recovery Database và phục hồi dữ liệu vào database này từ các file .EDB, .LOG sao lưu trước đó. Sau đó dùng lệnh Restore-Mailbox để khôi phục dữ liệu một Mailbox.

Exchange Server

Recovery Storage Group là công cụ quan trọng của Exchange Server giúp bạn dễ dàng phục hồi dữ liệu. Đặc biệt khi cần phục hồi một Mailbox mà không làm ảnh hưởng đến các Mailbox khác trong cùng Database.