MySQL/Oracle

MySQL/Oracle

MySQL

Đoạn Shell script giúp bạn sao lưu các database MySQL trong Linux. Script sử dụng lệnh mysqldump và gzip để sao lưu và nén mỗi database thành file .gz giúp bạn thuận tiện lưu trữ ở nơi an toàn.

Oracle

Nếu có nhiều Control File (cấu hình multiplexed) và chỉ 1 Control File bị lỗi, bạn chỉ việc copy-paste từ Control File không lỗi rồi khởi động lại Database. Nếu tất cả Control File đều bị lỗi, bạn phải phục hồi từ bản backup và tiến hành quá trình Recovery.

Oracle

Nếu không thể sao lưu bằng RMAN, bạn vẫn có thể tiến hành Hot-backup bằng cách chuyển database vào Backup Mode và sử dụng chức năng COPY của HĐH để sao lưu các Data file. Yêu cầu bắt buộc là database phải hoạt động ở Archivelog Mode.

MySQL

Binary log chứa các record ghi nhận tất cả thao tác cập nhật dữ liệu vào database. Do đó, khi sử dụng các bản sao lưu Binary log để phục hồi, bạn có thể thực thi lại các thao tác cập nhật để khôi phục database trở về thời điểm trước đó (Point-in-Time Recovery).

MySQL

Bạn cần biết đường dẫn thư mục chứa các data file của database? Thông thường thư mục này là /var/lib/mysql. Nhưng để biết chính xác, bạn xem giá trị datadir của file cấu hình my.cnf.