MySQL

MySQL

MySQL

Đoạn Shell script giúp bạn sao lưu các database MySQL trong Linux. Script sử dụng lệnh mysqldump và gzip để sao lưu và nén mỗi database thành file .gz giúp bạn thuận tiện lưu trữ ở nơi an toàn.

MySQL

Binary log chứa các record ghi nhận tất cả thao tác cập nhật dữ liệu vào database. Do đó, khi sử dụng các bản sao lưu Binary log để phục hồi, bạn có thể thực thi lại các thao tác cập nhật để khôi phục database trở về thời điểm trước đó (Point-in-Time Recovery).

MySQL

Bạn cần biết đường dẫn thư mục chứa các data file của database? Thông thường thư mục này là /var/lib/mysql. Nhưng để biết chính xác, bạn xem giá trị datadir của file cấu hình my.cnf.

MySQL

Để sao chép một database từ server A sang server B, bạn sử dụng lệnh mysqldump để tạo bản sao lưu (dump file) ở server A. Sau đó, tiến hành phục hồi database ở server B.

MySQL

Chẳng may quên mật khẩu tài khoản root, bạn có thể reset bằng cách chạy MySQL ở chế độ không yêu cầu mật khẩu. Sau đó cập nhật giá trị PASSWORD của USER root (nằm ở table tên user, database tên mysql).