MySQL

MySQL

MySQL

mysqldump là công cụ đơn giản và được sử dụng nhiều nhất để sao lưu các database MySQL. Lệnh mysqldump giúp sao lưu (dump) toàn bộ dữ liệu database thành file .sql.

MySQL

Để phục hồi database từ file sao lưu .sql (được tạo trước đó bởi lệnh mysqldump), bạn sử dụng lệnh mysql hoặc mysqlimport. mysql giúp phục hồi database rỗng, còn mysqlimport phục hồi database đã có dữ liệu.

MySQL

PHP hỗ trợ một số hàm giúp bạn sao lưu dữ liệu MySQL. Bạn dùng mysql_query() để sao lưu dữ liệu table, system() để thực thi lệnh mysqldump giúp sao lưu một hoặc nhiều database.

MySQL

Hướng dẫn sử dụng công cụ cron để tự động sao lưu database MySQL trong Linux. Cron tự động thực thi đoạn lệnh mysqldump để sao lưu các database vào thời điểm xác định trong ngày.

MySQL

Nếu vì lý do nào đó bạn không thể sử dụng mysqldump (mysqldump bị lỗi, MySQL không hoạt động), cách duy nhất giúp bạn sao lưu database là trực tiếp sao chép các Data file của database đó.