Oracle

Oracle

Oracle

Nếu có nhiều Control File (cấu hình multiplexed) và chỉ 1 Control File bị lỗi, bạn chỉ việc copy-paste từ Control File không lỗi rồi khởi động lại Database. Nếu tất cả Control File đều bị lỗi, bạn phải phục hồi từ bản backup và tiến hành quá trình Recovery.

Oracle

Nếu không thể sao lưu bằng RMAN, bạn vẫn có thể tiến hành Hot-backup bằng cách chuyển database vào Backup Mode và sử dụng chức năng COPY của HĐH để sao lưu các Data file. Yêu cầu bắt buộc là database phải hoạt động ở Archivelog Mode.