MySQL/Oracle

MySQL/Oracle

MySQL

Để sao chép một database từ server A sang server B, bạn sử dụng lệnh mysqldump để tạo bản sao lưu (dump file) ở server A. Sau đó, tiến hành phục hồi database ở server B.

MySQL

Chẳng may quên mật khẩu tài khoản root, bạn có thể reset bằng cách chạy MySQL ở chế độ không yêu cầu mật khẩu. Sau đó cập nhật giá trị PASSWORD của USER root (nằm ở table tên user, database tên mysql).

MySQL

mysqldump là công cụ đơn giản và được sử dụng nhiều nhất để sao lưu các database MySQL. Lệnh mysqldump giúp sao lưu (dump) toàn bộ dữ liệu database thành file .sql.

MySQL

Để phục hồi database từ file sao lưu .sql (được tạo trước đó bởi lệnh mysqldump), bạn sử dụng lệnh mysql hoặc mysqlimport. mysql giúp phục hồi database rỗng, còn mysqlimport phục hồi database đã có dữ liệu.

MySQL

PHP hỗ trợ một số hàm giúp bạn sao lưu dữ liệu MySQL. Bạn dùng mysql_query() để sao lưu dữ liệu table, system() để thực thi lệnh mysqldump giúp sao lưu một hoặc nhiều database.