MySQL/Oracle

MySQL/Oracle

MySQL

Hướng dẫn sử dụng công cụ cron để tự động sao lưu database MySQL trong Linux. Cron tự động thực thi đoạn lệnh mysqldump để sao lưu các database vào thời điểm xác định trong ngày.

MySQL

Nếu vì lý do nào đó bạn không thể sử dụng mysqldump (mysqldump bị lỗi, MySQL không hoạt động), cách duy nhất giúp bạn sao lưu database là trực tiếp sao chép các Data file của database đó.