MDaemon/Zimbra

MDaemon/Zimbra

MDaemon

Cùng Exchange Server, MDaemon là phần mềm Mail Server được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Bài viết hướng dẫn bạn các bước tiến hành sao lưu và phục hồi dữ liệu một Mailbox hoặc phục hồi toàn bộ Mail Server MDaemon.