SQL Server

SQL Server

SQL Server

Bạn không thể phục hồi từ bản sao lưu Differential nếu chưa phục hồi bản sao lưu Full trước đó. Phục hồi từ bản Full cần sử dụng tùy chọn NORECOVERY để có thể tiếp tục phục hồi từ bản Differential.

SQL Server

Bạn sử dụng lệnh RESTORE DATABASE để phục hồi database từ bản sao lưu Full. Nếu cần phục hồi thêm các bản sao lưu Differential, Transaction Log sau đó, bạn cần thêm tùy chọn NORECOVERY.

SQL Server

Sao lưu Transaction Log là thao tác quan trọng giúp bạn có thể phục hồi database khi sự cố xảy ra. Đồng thời, thao tác này giúp quá trình Log Truncation diễn ra nên kích thước Transaction Log không tăng lên (để chứa các record mới).

SQL Server

Trong SQL Server, Transaction Log rất quan trọng nhưng ít được quan tâm. Bài viết giúp bạn nắm rõ cấu trúc và cách quản lý Transaction Log nhằm đảm bảo tính an toàn và khả năng phục hồi.

SQL Server

Lỗi "The statement BACKUP LOG is not allowed while the recovery model is SIMPLE. Use BACKUP DATABASE or change the recovery model using ALTER DATABASE." xuất hiện khi bạn sao lưu Transaction Log của database có Recovery Model là SIMPLE.