SQL Server

SQL Server

SQL Server

Lỗi "The tail of the log for the database [Database Name] has not been backed up." xuất hiện do bạn phục hồi database đã tồn tại (với Transaction Log đang có các active log). Bạn cần backup phần Tail log này hoặc yêu cầu ghi đè bằng tùy chọn WITH REPLACE.

SQL Server

Thao tác thay đổi Logical Name của Data file và Log file là tương đối đơn giản. Bạn có thể dùng lệnh ALTER DATABASE... MODIFY FILE... hoặc giao diện SSMS để tiến hành thao tác này.