Phục hồi Mailbox trong Exchange Server 2010

Phục hồi Mailbox trong Exchange Server 2010

1. Phục hồi files EDB và Logs

 • Ngắt kết nối database cần phục hồi . Click phải chọn Dismount Database tại database cần phục hồi
 • Tạo thư mục chứa dữ liệu phục hồi từ bản sao lưu.
 • Mở Windows Server Backup > Click Recover
  • Chọn nơi lưu trữ file sao lưu
  • Chọn kiểu phục hồi
  • Chọn file cần phục hồi
  • Chọn đường dẫn thư mục chứa file phục hồi
  • Click nút Recover để bắt đầu phục hồi

   Phục hồi Mailbox trong Exchange Server 2010

2. Tạo Database phục hồi từ file EDB vừa khôi phục từ bản sao lưu

Mở Exchange Management Shell. Sử dụng lệnh sau để tạo Recovery Database:

#New-Mailbox-Database -Recovery -Name “NameRecoveryDatabase” -Server Name-Server -EdbFilePath “path_folder_restore” -LogFolderPath “path_folder_restore

3. Sử dụng Eseutil để chạy lại các file Log

# ESEUTIL /R E00 /I /D

Sau khi chạy lại file Log, kết nối Database Recovery với Exchange Server.

# Mount-Database NameRecoveryDatabase

4. Phục hồi Mailbox

Kết nối lại database cần phục hồi. Sử dụng lệnh sau để phục hồi lại Mailbox:

#Restore-Mailbox -Identity “Alias-ID” -RecoveryDatabase “NameRecoveryDatabase