Phục hồi Mailbox từ RSG sử dụng Exchange Management Shell

Phục hồi Mailbox từ RSG sử dụng Exchange Management Shell

Recovery Storage Group (RSG) cho phép tạo một bản sao lưu thứ cấp của cơ sở dữ liệu mailbox để có thể phục hồi hoặc trích xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều mailbox trong cơ sở dữ liệu tương ứng mà không làm ảnh hướng đến các sơ sở dữ liệu đang hiện hữu.

Exchange Server 2007 cho phép tương tác với RSG bằng công cụ hỗ trợ Exchange Toolbox và Exchange Management Shell. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách làm việc với RSG bằng Exchange Management Shell.

1. Kết hợp dữ liệu phục hồi Mailbox với RSG

Tạo RSG dùng để phục hồi

# New-Storagegroup -Server <Server_name> -LogFolderPath <path_to_Logfiles> – Name <RSG_name> -SystemFolderPath <Database_Path> -Recovery

Thêm cơ sở dữ liệu phục hồi vào RSG

#New-MailboxDatabase -MailboxDatabaseToRecover <Database_Name> -StorageGroup <Server_name>\<RSG_name> -EDBFilePath <Database_Path>

Thiết lập cơ sở dữ liệu cho phép ghi đè

#Set-MailboxDatabase -Identity <Server_name>\<RSG_name> -AllowFileRestore:$True

Kết nối RSG phục hồi vào Server

#Mount-Database -Identity <Server_name>\<RSG_Name>\<Database_Name>

2. Phục hồi Mailbox

Phục hồi một hộp thư của người dùng  từ RSG.

#Restore-Mailbox -Identity <User_name> -RSGDatabase <Server_name>\<RSG_Name>\<Database_Name>

Phục hồi tất cả các hộp thư của người dùng từ RSG

#Get-MailboxStatistics -Database <RSG_Name>\<Database_Name> | Restore-Mailbox

Xem thêm bài viết liên quan: