Reset mật khẩu root trong MySQL

Reset mật khẩu root trong MySQL

Vì lý do nào đó quên mật khẩu root, bạn thao tác theo các bước sau để reset lại mật khẩu này.

 1. Tắt MySQL đang chạy.
  $ systemctl stop mysqld
 2. Khởi động MySQL với tùy chọn không yêu cầu mật khẩu khi đăng nhập.
  $ mysqld_safe –skip-grant-tables &
 3. Kết nối đến MySQL bằng tài khoản root mà không cần mật khẩu (không có tùy chọn -p).
  $ mysql -u root
 4. Sử dụng đoạn lệnh bên dưới để reset mật khẩu mới cho root. Thay giá trị my_new_password bằng mật khẩu mới của bạn.
  mysql> use mysql;
  mysql> update user SET PASSWORD=PASSWORD(“my_new_password”) WHERE USER=’root';
  mysql> flush privileges;
  mysql> exit
 5. Khởi động lại MySQL ở trạng thái bình thường.
  $ systemctl start mysqld
 6. Thử đăng nhập với mật khẩu mới để kiểm tra.
  $ mysql -u root -p