Tìm thư mục chứa dữ liệu MySQL trong Linux

Tìm thư mục chứa dữ liệu MySQL trong Linux

Bạn cần tìm thư mục lưu trữ các file database, table của MySQL?

Trong Linux, thông thường các file này nằm ở đường dẫn /var/lib/mysql. Mỗi database sẽ có một thư mục tại đường dẫn này. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau để xem đường dẫn đến thư mục này:

$ grep datadir /etc/my.cnf

Kết quả của lệnh trên có thể như sau:

datadir=/var/lib/mysql