Di dời file .PST trong MS Outlook

Di dời file .PST trong MS Outlook

Vì lý do nào đó, bạn cần di chuyển (move) file .PST sang một thư mục khác thư mục cài đặt trước đó. Thao tác này có thể tiến hành dễ dàng theo 4 bước sau:

  1. Thoát Outlook.
  2. Mở Windows Explorer và di chuyển file .PST sang thư mục mới (sử dụng chức năng cut-paste trong Windows).
  3. Mở Outlook. Khi chạy, Outlook không tìm thấy file .PST nên sẽ xuất hiện thông báo như hộp thoại bên dưới. Click OK.
    Outlook - Lỗi không tìm thấy file .PST
  4. Outlook tự động bật hộp thoại để bạn chỉ định vị trí file .PST. Bạn browse đến thư mục chứa file .PST mới được di chuyển đến, chọn file và click Open.
    Outlook - Chỉ định file .PST mới di chuyển