Hướng dẫn phục hồi Outlook

Hướng dẫn phục hồi Outlook

Khi phải cấu hình lại tài khoản Outlook hoặc file .PST bị lỗi, bạn cần phục hồi Outlook từ bản sao lưu .PST trước đóó. Quá trình phục hồi được tiến hành theo từng tình huống như sau:

Cấu hình lại tài khoản Outlook từ đầu

Khi cấu hình lại tài khoản Outlook từ đầu, ở mục Deliver new messages to:, thay vì chọn New Outlook Data File, bạn chọn Existing Outlook Data File và chỉ định file .PST được phục hồi từ bản sao lưu Tape/Disk/Cloud trước đó.
Cấu hình lại tài khoản Outlook từ file .PST sao lưu trước đó

File .PST bị lỗi

Khi file .PST bị lỗi không đọc được, Outlook sẽ thông báo lỗi như bên dưới.
File .PST bị lỗi
Click OK và chọn file .PST được phục hồi từ bản sao lưu.
Phục hồi từ file .PST được sao lưu trước đó