Sao lưu & phục hồi Thunderbird

Sao lưu & phục hồi Thunderbird

Thunderbird lưu trữ tất cả dữ liệu Email, Address Book hay Settings của tài khoản trong một thư mục gọi là Profile. Thư mục Profile này tách biệt với thư mục cài đặt Thunderbird nên khi uninstall, upgrade hay re-install Thunderbird thì dữ liệu này cũng không bị ảnh hưởng. Sao lưu và phục hồi dữ liệu Thunderbird vì thế có thể hiểu là sao lưu và phục hồi thư mục Profile này.

Profile là gì và nằm ở đâu?

Như trình bày ở trên, thư mục Profile được Thunderbird tạo ra để lưu trữ tất cả dữ liệu của người dùng. Cụ thể, thư mục này lưu trữ 2 loại dữ liệu:

  • Dữ liệu Email, Address Book lưu trữ local trong máy tính hoặc lưu trữ remote trên Mail Server (Exchange Server, Gmail,…)
  • Dữ liệu setting của Thunderbird: setting tài khoản, setting phần mềm

Mặc định, khi cài đặt thì Thunderbird tạo một thư mục Profile mặc định có tên theo format xxxxxxxx.default. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Profile Manager trong Thunderbird để thêm/bớt Profile nếu muốn.

Với thư mục Profile mặc định xxxxxxxx.default, bạn có thể truy cập thư mục này ở đường dẫn sau:

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[user name]\Application Data\Thunderbird\Profiles\
  • Windows Vista/7/8: C:\Users\[user name]\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\

Hoặc trong Thunderbird, bạn có thể truy cập bằng cách: Vào Help > Troubleshooting Information > Ở mục Application Basics, click nút Show Folder để mở thư mục Profile.

Sao lưu & phục hồi email Thunderbird - Truy cập thư mục Profile

Sao lưu Profile

Để sao lưu Profile, bạn chỉ cần đơn giản sao chép toàn bộ dữ liệu của thư mục Profile sang vùng lưu trữ khác:

  1. Tắt Thunderbird.
  2. Trong Windows Explorer, tìm đến thư mục Profile (giả sử Profile của bạn là xxxxxxxx.default).
  3. Copy-paste toàn bộ thư mục xxxxxxxx.default này vào External HDD/USB.
Lưu ý: Bạn nên lưu trữ dữ liệu bản sao lưu Profile tách biệt với máy tính để đảm bảo khả năng phục hồi khi dữ liệu gốc bị mất.