Active Directory

Bài viết hướng dẫn các bước sao lưu Active Directory bằng công cụ Windows Server Backup có sẵn trong Windows Server 2012.

MySQL

Nếu vì lý do nào đó bạn không thể sử dụng mysqldump (mysqldump bị lỗi, MySQL không hoạt động), cách duy nhất giúp bạn sao lưu database là trực tiếp sao chép các Data file của database đó.

SQL Server

Lỗi "The statement BACKUP LOG is not allowed while the recovery model is SIMPLE. Use BACKUP DATABASE or change the recovery model using ALTER DATABASE." xuất hiện khi bạn sao lưu Transaction Log của database có Recovery Model là SIMPLE.

SQL Server

Lỗi "The tail of the log for the database [Database Name] has not been backed up." xuất hiện do bạn phục hồi database đã tồn tại (với Transaction Log đang có các active log). Bạn cần backup phần Tail log này hoặc yêu cầu ghi đè bằng tùy chọn WITH REPLACE.

SQL Server

Thao tác thay đổi Logical Name của Data file và Log file là tương đối đơn giản. Bạn có thể dùng lệnh ALTER DATABASE... MODIFY FILE... hoặc giao diện SSMS để tiến hành thao tác này.