MySQL

Hướng dẫn sử dụng công cụ cron để tự động sao lưu database MySQL trong Linux. Cron tự động thực thi đoạn lệnh mysqldump để sao lưu các database vào thời điểm xác định trong ngày.

SQL Server

Bạn sử dụng lệnh RESTORE DATABASE để phục hồi database từ bản sao lưu Full. Nếu cần phục hồi thêm các bản sao lưu Differential, Transaction Log sau đó, bạn cần thêm tùy chọn NORECOVERY.

Exchange Server

Để phục hồi một Mailbox, bạn dạo Recovery Database và phục hồi dữ liệu vào database này từ các file .EDB, .LOG sao lưu trước đó. Sau đó dùng lệnh Restore-Mailbox để khôi phục dữ liệu một Mailbox.

SQL Server

Sao lưu Transaction Log là thao tác quan trọng giúp bạn có thể phục hồi database khi sự cố xảy ra. Đồng thời, thao tác này giúp quá trình Log Truncation diễn ra nên kích thước Transaction Log không tăng lên (để chứa các record mới).

Exchange Server

Recovery Storage Group là công cụ quan trọng của Exchange Server giúp bạn dễ dàng phục hồi dữ liệu. Đặc biệt khi cần phục hồi một Mailbox mà không làm ảnh hưởng đến các Mailbox khác trong cùng Database.