Lệnh RESTORE VERIFYONLY trong SQL Server

Lệnh RESTORE VERIFYONLY trong SQL Server

Lệnh RESTORE VERIFYONLY giúp bạn kiểm tra bản sao lưu (Database, Log) có thể đọc được hay không. Lệnh này đọc toàn bộ bản sao lưu để kiểm tra và chắc chắn rằng bản sao lưu là hợp lệ (valid) để SQL Server có thể đọc khi tiến hành phục hồi.

Nếu không có thời gian hoặc không đủ tài nguyên để tiến hành phục hồi dữ liệu thật sự bằng lệnh RESTORE DATABASE hoặc RESTORE LOG, bạn có thể dùng lệnh RESTORE VERIFYONLY này để kiểm tra dữ liệu định kỳ.

Sử dụng lệnh RESTORE VERIFYONLY

Bạn chỉ có thể sử dụng lệnh RESTORE VERIFYONLY bằng dòng lệnh T-SQL (SQL Server Management Studio không hỗ trợ chức năng này). Cú pháp của lệnh như sau:

RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = ‘E:\SQLRestoreData\DATABASE_ERP.bak’
GO

Lệnh RESTORE VERIFYONLY còn có nhiều tham số khác kèm theo. Nhưng bạn chỉ cần sử dụng đơn giản như trên là đủ. Bạn có thể tham khảo đầy đủ các tham số của lệnh RESTORE VERIFYONLY tại link https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188902.aspx

Nếu bản sao lưu bị lỗi không bị lỗi (đúng định dạng Microsoft Tape Format, SQL Server có thể đọc được), kết quả sẽ như bên dưới:

The backup set on file 1 is valid.

Nếu bản sao lưu bị lỗi bị lỗi, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi dạng như sau:

The media family on device ‘E:\SQLRestoreData\DATABASE_ERP.bak’ is incorrectly formed. SQL Server cannot process this media family.

VERIFY DATABASE is terminating abnormally.

hoặc

The file on device ‘E:\SQLRestoreData\DATABASE_ERP.bakk’ is not a valid Microsoft Tape Format backup set.

VERIFY DATABASE is terminating abnormally.

Free eBook: Download ebook 8 lưu ý quan trọng khi sao lưu & phục hồi SQL Server. Những kinh nghiệm hữu ích giúp bạn sao lưu an toàn và đảm bảo khả năng phục hồi khi sự cố mất dữ liệu xảy ra với database SQL Server.