Lỗi 4208 “The statement BACKUP LOG is not allowed while the recovery...

Lỗi 4208 “The statement BACKUP LOG is not allowed while the recovery model is SIMPLE”

Thông báo lỗi

Khi bạn sao lưu Transaction Log của database có Recovery model là Simple, lỗi sau sẽ xuất hiện:

Msg 4208, Level 16, State 1, Line 1
The statement BACKUP LOG is not allowed while the recovery model is SIMPLE. Use BACKUP DATABASE or change the recovery model using ALTER DATABASE.
Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1
BACKUP LOG is terminating abnormally.

Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thay đổi Recovery model của database từ Simple thành Full *hoặc Bulk-Logged). Ngược lại, nếu vẫn muốn duy trì Recovery model là Simple thì bạn chỉ có thể sao lưu Full database hoặc Differential database chứ không thể sao lưu Transaction log.

Để thay đổi Recovery model bằng giao diện SQL Server Management Studio. bạn right-click vào database > Chọn Properties > Chọn Options > Thay đổi giá trị Recovery model từ Simple thành Full (hoặc Bulk-logged).

Thay đỏi giá trị Recovery model trong SQL Server

Hoặc sử dụng lệnh T-SQL bên dưới:

ALTER DATABASE zBackupLabERP
SET RECOVERY SIMPLE
GO

Lưu ý

Sau khi thay đổi giá trị Recovery model thành Full (hoặc Bulk-logged), nếu bạn sao lưu Transaction Log ngay lập tức thì lỗi sau sẽ xuất hiện:

Msg 4214, Level 16, State 1, Line 1
BACKUP LOG cannot be performed because there is no current database backup.
Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1
BACKUP LOG is terminating abnormally.

Nguyên nhân gây lỗi trên là do bạn chưa tiến hành sao lưu Full database. Sau khi thay đổi giá trị Recovery model từ Simple sang Full thì tiến trình sao lưu được reset lại từ đầu. Do đó, các bản sao lưu Full database nếu có trước đó (khi Recovery model còn là Simple) sẽ không liên quan đến các bản sao lưu Transaction Log sau đó. Vì thế bạn cần tiến hành lại thao tác sao lưu Full database rồi mới có thể sao lưu Transaction Log.

Free eBook: Download ebook 8 lưu ý quan trọng khi sao lưu & phục hồi SQL Server. Những kinh nghiệm hữu ích giúp bạn sao lưu an toàn và đảm bảo khả năng phục hồi khi sự cố mất dữ liệu xảy ra với database SQL Server.