Lỗi An error occurred when attaching the database(s) trong SQL Server

Lỗi An error occurred when attaching the database(s) trong SQL Server

Thông báo lỗi

Khi attach một database vào SQL Server, bạn gặp lỗi An error occured when attaching the database(s). Click vào hyperlink ở cột Message, bạn thấy lỗi chi tiết như bên dưới:

Attach database failed for Server [Server_Name]. (Microsoft.SqlServer.Smo)….

The database [Database_Name] cannot be opened because it is version 706. This server supports version 661 and earlier. A downgrade path is not supported….

sql-server-error-attach-database-fail

Nguyên nhân

Lỗi xảy ra vì database được tạo ra bởi SQL Server có version cao hơn version SQL Server đang sử dụng. Trong hình minh họa trên thì database được tạo ra bởi SQL Server 2012 (version 706) nhưng được attach vào SQL Server 2008 R2 (version 661).

Khắc phục

Lỗi này chỉ có thể khắc phục bằng cách upgrade SQL Server lên version ngang hoặc hơn version của SQL Server đã tạo ra database.

Thông tin thêm

Microsoft đặt tên các version SQL Server như sau:

  • SQL Server 2012: 706
  • SQL Server 2008: 661, 665
  • SQL Server 2005:  611, 612
  • SQL Server 2000: 539

Free eBook: Download ebook 8 lưu ý quan trọng khi sao lưu & phục hồi SQL Server. Những kinh nghiệm hữu ích giúp bạn sao lưu an toàn và đảm bảo khả năng phục hồi khi sự cố mất dữ liệu xảy ra với database SQL Server.