Thay đổi Logical Name của database SQL Server

Thay đổi Logical Name của database SQL Server

Thật sự không có nhiều lý do để thay đổi Logical Name của database. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay đổi thì thao tác này tương đối đơn giản.

Xác định Logical Name

Trước khi thay đổi, bạn cần biết Logical Name hiện tại của database. Để biết giá trị này, bạn chạy stored procedure sp_helpfile như bên dưới:

USE zBackupLabDB
GO
sp_helpfile
GO

Giá trị Logical Name của Data file và Log file nằm ở cột name của bảng Result.

Xem Logical Name của database

Thay đổi Logical Name

Bạn sử dụng lệnh ALTER DATABASE…MODIFY FILE như bên dưới để đổi tên Logical Name. Ví dụ bên dưới minh họa thay đổi Logical Name của Data file (zBackupLabDB_Data). Với Logical Name của Log file (zBackupLabDB_Log), bạn tiến hành tương tự.

ALTER DATABASE ERP
MODIFY FILE(NAME = ‘zBackupLabDB_Data’, NEWNAME = ‘zBackupLabDBNew_Data’)
GO

Thay đổi bằng giao diện SQL Server Management Studio

Việc thay đổi Logical Name bằng giao diện SSMS càng đơn giản hơn, bởi bạn chỉ cần tiến hành một bước (vừa xem vừa thay đổi giá trị Logical Name từ giao diện). Để thay đổi, bạn right-click vào database, chọn Properties > Files. Ở cột Logical Name của bảng Database files, bạn click và thay đổi giá trị Logical Name của Data file, Log file. Sau khi thay đổi, bạn click OK để lưu.

Thay đổi Logical Name bằng SSMS